ต้นสังกัด

กระทรวงพลังงาน

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. PTT Group GREEN ifestyle (24Hr. Go Green)
2. รงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน-ระบบก๊าซชีวภาพ
3. โครงการให้การรับรองตราสัญลักษณ์ฉลาก GREEN FOR LIFE
4. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี/ศุนย์เรียนรู้ป่าในกรุง/ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
5. หลักสูตรพลังงานชุมชน
6. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในธุรกิจปตท. เช่นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการก๊าซมีเทนและโครงการเข้าร่วมการชดเชยคาร์บอนผ่านกลไกต่างๆการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตการกำหนดราคาคาร์บอนเป็นต้น
7. การกำหนดกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ“ PTT Group Clean & Green Strategy/ การประเมินความเสียงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8. การประเมินความเสียงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
9. การเป็นสมาชิกและร่วมประชุมให้ความเห็นกับ WBCSD หรือ The World Business Council for Sustainable Development
10. การพัฒนา“ คู่มือการปฏิบัตภายใต้กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานพ. ศ. 2559 สำหรับกลุ่มปตท.”
11. PTT Group SSHE performance Database
12. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี